Viranomaistehtävät

Joukkoliikenteen järjestämisestä Tornion, Kemin, Keminmaan, Simon ja Tervolan alueilla vastaa Meri-Lapin joukkoliikenneyksikkö yhteistyössä kuntien ja liikenteenharjoittajien kanssa. Meri-Lapin joukkoliikenneviranomaisena toimii Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto, joka on aloittanut toimintansa 1.1.2016.

Joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto toimii joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Torniossa, Kemissä, Keminmaalla, Simossa ja Tervolassa. Joukkoliikenneviranomaisen tehtävät on määritelty EU:n palvelusopimusasetuksessa ja liikennepalvelulaissa.

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto on seudullinen elin, joka tekee Meri-Lapin joukkoliikennettä koskevat päätökset. Jaosto kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden kolmantena tiistaina. Jaostoon valitsevat Kemin ja Tornion kaupungit kaksi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnat valitsevat jaostoon yhden jäsenen sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jaoston puheenjohtajaksi valitaan Tornion kaupungin valitsema jäsen. Varapuheenjohtajaksi valitaan Kemin kaupungin nimeämä jäsen. Joukkoliikenneasioiden esittelijänä jaostossa toimii seutulogistikko.

Joukkoliikenneyksikkö

Joukkoliikenneyksikkö on yksi Meri-Lapin ympäristöpalvelujen viidestä tulosyksiköstä. Joukkoliikenneyksikkö hoitaa joukkoliikenteen lakisääteiset tehtävät, valmistelee ja toimeenpanee jaoston päätökset sekä hoitaa muut jaoston määräämät tehtävät. Joukkoliikenneyksikön toiminnasta vastaa seutulogistikko.

Yksinoikeudet / Meri-Lappi

Liikennepalvelulain 181 §:ssä tarkoitettu tieliikenteen toimivaltainen viranomainen voi tehdä päätöksen siitä, että se järjestää toimivalta-alueensa tai sen osan julkisen henkilöliikenteen palvelut palvelusopimusasetuksen mukaisesti varmistaakseen sellaisten yleishyödyllisten palvelujen tarjoamisen, jotka ovat muun muassa monilukuisempia, luotettavampia, korkealaatuisempia tai edullisempia kuin palvelut, joita voitaisiin tarjota pelkästään markkinoiden ehdoilla (ns. PSA-päätös).

Lisäksi toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa tehdä palvelusopimusasetuksen mukaisen päätöksen yksinoikeudesta vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta (ns. yksinoikeuspäätös). Yksinoikeuspäätöksellä annetaan erikseen valittavalle julkisen liikenteen harjoittajalle mahdollisuus harjoittaa julkista henkilöliikennettä tietyllä reitillä tai tietyssä verkossa taikka tietyllä alueella ja suljetaan pois muut mahdolliset liikenteenharjoittajat. Yksinoikeus voidaan antaa kaiken tyyppisten julkisia hankintoja koskevien sopimusten yhteydessä.

Toimivaltainen viranomainen julkaisee päätöksen yksinoikeuden antamisesta internet-sivuillaan. Toimivaltainen viranomainen voi kieltää toiminnan, joka aiheuttaa jatkuvaa ja vakavaa haittaa yksinoikeudella suojatulle liikenteelle (ns. kieltopäätös). Kiellon tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko.

Meri-Lapin yksinoikeudet ja niitä koskevat päätökset

Ostosopimukset

Päätös 26.6.2018

Raportteja ja julkaisuja

Meri-Lapin joukkoliikenteen yhdistelmäraportti vuodesta 2018

Meri-Lapin joukkoliikenteen yhdistelmäraportti vuodesta 2017

Meri-Lapin joukkoliikenteen yhdistelmäraportti vuodesta 2016

Meri-Lapin joukkoliikennetutkimus 2015

Tietosuoja

Meri-Lapin joukkoliikenneyksikkö kuuluu Tornion kaupungin organisaatioon ja noudatamme toiminnassamme Tornion kaupungin tietosuojakäytäntöjä.